پیکسام پلتفرم آنلاین خرید و فروش عکسهای حوزه استارتاپی، کارآفرینی و فناوری می باشد.